همراهان محترم شما میتوانید مصاحبه اخیر دکتر یاسمن سیاری درباره کار آفرینی و چالشهای خلق بیزنس جدید در شماره جدید نشریه آلان بخوانید.
footer