این مصاحبه درباره تحصیل رشته حقوق و پزشکی در استرالیا است.
footer