شب قبل پیامی دریافت کردم از خانم پزشکی که قصد ترک و توقف طرحش رو داشت...
footer