ما هر روز با حوادث جدید و احساسات مختلف درگیر میشیم، خیلی از ما وقتی رو برای توقف و تفکر در زندگی نمیذاریم.  به این چند تمرین ساده برای داشتن زندگی پر فکر تر دقت کنید...
footer